هدیه روز پدر از طرف خودم برای پدرم تاج سرم عکس ۲۰ سالگیشون هست .پدرم دوستتون دارمچاپ عکس روی کیف پول