روتختی پسرهای گل خانم موسوی از اهواز عکاسی توسط خانم قاطع عکاس هنرمند مجموعه چاپیتا در پارک ساحلی کیانپارس